Close

Implantació Ascensor a C/Sant Joaquim 5 ( Gràcia ) amb recuperació estucs originals escala ( 2014)

La finca està situada al carrer Sant Joaquim 5 de Barcelona, dins del Districte de Gràcia És una construcció del tipus plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa mes cinc plantes, amb terrat comunitari accessible/ transitable . L’any de construcció de la finca aproximat correspon el 1912 La seva composició funcional és de: Planta baixa amb escala de veïns i un local comercial 5 Plantes tipus amb 1 habitatge per planta (Pral,1er, 2on, 3er, 4art). Terrat comunitari transitable amb badalot de caixa d’escala i cambra de dipòsits d’aigua. L’estructura de la finca es del tipus lineal amb parets de càrrega de totxo massís de 30 cm per a la façana principal i 15 cm la resta ( mitgeres, caixa d’escala amb pati de ventilació incorporat i façana posterior amb galeries La estructura horitzontal de la finca és del tipus unidireccional de biguetes metàl·liques de perfil d’ala estreta de 5 cm d’ala i volta a la catalana, amb intereix de 80 cm, en direcció paral·lela a la façana. La operació de modificació d’escala prevista per tal d’habilitar la primera parada de l’ascensor dins del vestíbul de planta baixa, preveu substituir els dos primers trams d’escala i replà intermitg, per trams de xapa d’acer plegada, damunt de subestructura de nervi/sòcol perimetral continu fixat amb tacs químics a l’obra existent. El replà intermitg és previst que resti un graó per damunt de l’actual nivell. El procediment previst, preveu en primera instància disposar de l’estructura perimetral que el mateix temps funciona com a sòcol, i base de suport de la barana interior. Un cop estigui muntat aquest perímetre ja es podrà directament col·locar el damunt l’escala de xapa plegada d’acer de 5mm de gruix, sempre per damunt de l’antiga escala. Aquest procediment garantitza que l’escala sempre resta en ús. Un cop aquesta escala de xapa plegada s’hagi soldat a la seva subestructura perimetral, ja es podrà procedir a fer l’enderroc dels dos trams i replà intermitg de volta a la catalana, per la part inferior i prenent totes les mesures de seguretat necessàries. Finalment es procedirà a recolocar les baranes originals, amb la adaptació necessària que calgui donat que el primer tram incrementa el nombre de graons per tal d’adaptar-se a la nova secció prevista. S’ha previst modificar la forma de dues pilastres d’obra que fan la transició a l’àmbit pròpiament dit de la caixa d’escala, per tal millorar la seva relació amb el pas de l’escala i amb la rampa lateral d’accés al replà de l’ascensor. També es renovarà la totalitat del paviment de la planta baixa amb un especejament a trencajunt segons plànol, tot incorporant franges amb incorporació de perfil d'alumini ranurat de mig punt a la zona de la rampa per tal de millorar la seguretat de la rampa. Finalment és previst recuperar els estucs originals per damunt de l’arrambador, col·locar noves bústies i renovar la totalitat dels aplics decoratius del vestíbul. També es preveu refer l’arrambador estucat original, avui en dia malmès per un enrajolat no original.

Detall esgrafiat