Close

Implantació Ascensor a C/Torrijos 6 ( Gràcia ) amb recuperació estucs originals escala ( 2014)

La finca està situada al carrer Torrijos 6 , dins del Districte de Gràcia. L'edificació original data de l’any 1927 (any de concessió de la llicència municipal). El projecte original disposava de PB+ 5 Plantes, amb nº d’expedient 1072/1927, llicéncia a favor del Sr.Pedro Munt Gil i Clemente Maynés com a Arquitecte. La construcció correspon a la tipologia de plurifamiliar entre mitgeres, amb planta baixa, cinc plantes pis, amb terrat comunitari tradicional, ventilat a la catalana. La finca s’organitza al voltant d’un pati central, tancat amb claraboia de vidre armat, i quatre petits celoberts adossats a les mitgeres, per on ventilen els banys i cuines dels quatre habitatges per planta. situa la escala agrupat amb l’escala de veïns. L’estructura portant de la finca és del tipus unidireccional amb parets de càrrega de totxo massís, i revoltons manual ceràmic. La proposta parteix de implantar l’ascensor dins de la actual caixa d’escala, a l’espai que deixa els replans entremitjos de l’actual escala de doble tram amb la caixa d’escala. Aquest buit es continu en tota la vertical de la caixa d’escala, i deixa un espai de pas rectangular d’unes mides lliures de 1,20 mt x 2,07mt. La proposta parteix de aprofitar aquest buit per tal que passi l’ascensor, amb la salvedat que l’ascensor arribarà a mig nivell de cada planta. Donada la configuració de l’escala no es factible un altre forma de millora de l’accessibilitat de la finca L’ascensor arribarà a peu pla a nivell de planta baixa i a mig nivell de la resta de plantes. Per tal de fer factible aquesta implantació s’ha de modificar el tram d’escala que va des de la planta baixa (+0,85) fins el principal. Aquest tram d’escala és completament recte amb un total de 18 graons amb amplada variable. El projecte proposa realitzar una escala de doble tram resolta amb xapa d’acer plegada i revestida exteriorment amb graonat de marbre blanc del tipus macael. El projecte preveu només enderrocar el mig tram inferior d’aquesta escala. Prèviament es col·locarà un bastiment rectangular realitzat amb perfil IPE 180 per tal de recolzar el mig tram que es conserva i al mateix temps servirà com a formació de replà intermitg i com a suport per dipositar el nou tram recte realitzat amb escala de xapa plegada. També s’ha de modificar part del traçat de la xarxa de clavegueram que discorre per la planta baixa, per tal de poder implantar el fossar de l’ascensor. Es preveu instal·lar un ascensor oleodinamic, amb una cabina aproximada de 0,65mt x 0,91mt, amb una capacitat per 3 persones, per un càrrega màxima de 240 Kg. Finalment es preveu sanejar, reparar i pintar la totalitat dels paraments de la caixa d’escala i netejar reparar i encerar l’actual arrambador, amb una franja superior del tipus sanefa esgrafiada i franja intermitja amb un estuc planxat de cromatisme i aigües singular. Aquest arrambador es restituirà al costat del nou tram d’escala i la resta de paraments de vestíbul donat que es modifica la secció del vestíbul. El nou arrambador es realitzarà amb tècniques tradicionals tot imitant l’arrambador original de la finca.