Close

Ascensor a C / Villarroel 26(Eixample ) amb recuperació estucs i arrambador originals vestibul planta baixa ( 2010)

La finca està situada al carrer Villarroel 26, dins del Districte de l'Eixample. L'edificació original data de l’any 1882 (any de concessió de la llicència municipal). La construcció correspon a la tipologia de plurifamiliar entre mitgeres, amb planta baixa, planta entresòl, quatre plantes pis, planta àtic (antic pis portera i badalots d’escala i antics dipósits), amb terrat comunitari tradicional, ventilat a la catalana. La finca s’organitza al voltant d’un pati central agrupat amb l’escala de veïns. L’estructura portant de la finca és del tipus unidireccional amb parets de càrrega de totxo massís, sostres de biguetes de fusta i revoltó manual ceràmic. La composició funcional de l’edifici és la següent : Planta baixa amb vestíbul comunitari, escala de veïns i dos locals comercials Plantes entresòl, Pral,1ª,2ª,3ª amb dos habitatges per replà que ventilen a per façana principal, posterior i pati central. Planta àtic amb l’antic habitatge de Porteria, antics badalots de dipòsits d’aigua, terrat comunitari, badalot de l’escala de veïns. El projecte original de l’edifici data de l'any 1882, i està signat pel Mestre d’Obres Sr. Esteban Calvo i Tous. La proposta parteix de la base de implantar l’ascensor a la finca dins del pati de ventilació i llums que es troba en posició central agrupat amb l’escala de veïns. La implantació de l’ascensor comporta modificar la solució constructiva dels dos primers trams d’escala i replà intermitg per tal d’aconseguir una solució “prima” del graonat, i amb l’ introducció de paviment en rampa dins del vestíbul, s’aconsegueix que l’accés a l’ascensor en planta baixa no hi hagi cap graó que dificulti l’accessibilitat a la cabina del ascensor. La proposta comporta modificar la secció de l’actual vestíbul, tot reformant-lo de manera que s’adapti el nou funcionament previst amb la parada de l’ascensor de planta baixa incorporada el fons del vestíbul. L’adequació de l’ascensor dins del pati, comporta modificar la posició de l’actual bateria del aigua, i la modificació de part del traçat de les derivacions cap els pisos. També s’ha previst, rehabilitar el pati per on passarà l’ascensor, posant ordre a les instal·lacions, renovant la xarxa de baixants i rehabilitant els paraments del pati i claraboia de remat del mateix.