Close

IDEES QUE CONFIGUREN LA PROPOSTA

 

 

 

La actuació es basa en l’enderroc de la antiga construcció de planta baixa i planta pis, amb alineació reculada en relació al C/ França. Damunt de la planta pis tenim un terrat plà amb cambra ventilada, damunt de estructura de biguetes de fusta. La estructura muraria del edifici és a base de parets del tipus de ceràmica de totxo massís de 15 de gruix amb divisòries d’envans ceràmics amb acabat enguixat. Totes les fusteries de la construcció actual son de fusta i fusta i vidre. La façana principal desposa d’elements ornamentals tipus balustres de pedra artificial, a la barana superior, ampits de balconeres cap a pati annex a carrer i barana escala d’accés a planta pis. Els paviments son de mosaic hidràulic tradicional a la planta pis i rajola comuna a la planta baixa semisoterrada. Es previst enderrocar les parets mitgeres pròpies de la construcció , donat que la nova construcció disposarà de noves mitgeres damunt dels nous fonaments, amb un grau adequat de protecció enfront les humitats que puguin venir del subsòl.

El projecte parteix de la premissa d’adequar la nova construcció a la ordenació que fixa la normativa de la zona (13b) que com a criteri bàsic defineix una fondària màxima edificada de 12,20 metres i una alçada màxima de 10,60 mt, amb una edificació permesa de PB + 2P.

El projecte planteja un habitatge familiar que desenvolupa el programa de dia a la planta primera i el programa de nit a la planta segona. La planta baixa s’organitza el aparcament de l’habitatge i cambres tècniques d’escomeses, així com els accessos del habitatge.

La escala s’organitza entrant des del carrer  a la mitgera esquerra amb posició avançada gaudint de il·luminació natural per la façana del carrer França. Es dimensiona una escala amb gàlibs suficients per tal que sigui factible un cop els fills ja no visquin amb els pares que es pugui dividir la construcció en dos habitatges independents. S’ha fet una reserva del espai necessari per que quan això sigui factible incorporar un ascensor a la escala. Mentrestant el espai de reserva per l’ascensor es formalitzarà com a traster de planta, amb un forjat que sigui fàcilment desmuntable quan es necessiti incorporar l’ascensor.

La planta primera s’aboca a la part posterior de la parcel·la per tal de que la sala d’estar i cuina menjador participin al màxim del pati enjardinat posterior. El nivell inferior d’aquest pati enjardinat arranca al mateix nivell que la planta primera. Això vol dir que la part posterior de la planta baixa (aparcament) dona directament cap a les terres mitjançant mur de contenció posterior.

A la planta segon és on s’organitzen els dormitoris de la família amb un dormitori doble conjugal i tres dormitoris individuals, per els fills.

A la planta del terrat pla transitable, tenim el badalot d’accés a la coberta ampliat una mica per tal d’acollir una zona per el rentat de la roba, així com les cambres tècniques necessàries per a la instal·lació de la caldera i altres components tècnics relatius al aprofitament de la energia solar.

La façana principal s’ha previst amb obra vista que es creu que s’integra molt be amb les edificacions del voltant així que garanteix un bon funcionament constructiu de la mateixa.