Close

Reforma amb canvi d'ús Arnau d'Oms 46

Façana abans reforma

L’edifici motiu de la reforma està situat el carrer Arnau d’Oms 46 molt a prop de la cruïlla amb Passeig de Fabra i Puig.

Dins d’aquesta parcel.la trobem dues edificacions  separades per un celobert de 2 metres d’amplada que arriba fins al nivell del carrer.

La edificació principal consta de planta baixa comercial més quatre plantes d’habitatge amb dos habitatges per planta, amb terrat final pla del tipus transitable.

Aquesta edificació disposa de façana a Arnau d’Oms i façana a Passeig de Fabra i Puig.

La segona edificació d’un volum més reduït es composa de planta baixa més dues plantes pis sobresurtin a nivell de terrat l’edicle corresponent a la cambra de maquinària d’un ascensor existent tipus muntacàrregues.

Els dos edificis son correlatius en el temps. L’edifici principal el projecte està documentat de l’any 1954.

L’edifici motiu de la reforma el projecte està documentat el mateix any.

Els dos edificis externament presenten una voluntat formal unitària per el tractament de les façanes a base d’obra vista i elements de pedra artificial.

L’edifici motiu de la reforma presenta tres crugies paral·lels el carrer, amb la voluntat de disposar d’una planta lliure.

Els dos pòrtics centrals sons a base de pilars de formigó armat i jàsseres de formigó armat d’un cantell considerable. La resta de l’estructura vertical és a base de parets de càrrega de ceràmica.

Els sostres sons del tipus unidireccional amb biguetes de formigó armat i revoltons in situ de full ceràmic.

El nucli de comunicacions verticals està actualment a nivell de façana principal a base d’una escala de voltes a la catalana al voltant del buc del muntacàrregues.

 

 

 

 

 

 

 

La planta baixa presenta un parell de nivells.

La primera crugia la tenim a nivell de carrer i la segona i tercera resten desnivellades 32 cm per dessota del nivell d’accés.

El celobert que separa els dos edificis arriba fins al terra de la planta primera.

La qualificació urbanística de la parcel.la es 13B que ens permet els usos que es preveuen habilitar.

La proposta es basa en la modificació de posició de l’escala i la situa a la crugia central adossada a la mateixa mitgera, de forma que s’origina un vestibul adequat en planta baixa.

També es modifica el celobert a la crugia central tot millorant les condicions de llum i ventilació.

En aquesta zona i a resultes de la modificació del celobert , ens permet inscriure un cercle de 3 metres de diàmetre.

La planta baixa resta distribuïda amb el local comercial amb el preceptiu servei i el vestíbul d’accés a la escala de veïns.

A les plantes primera i segona s’organitzen un parell d’habitatges . Per últim a la planta tercera s’aprofita l’antiga cambra de l’ascensor per tal de disposar un petit estudi de ús exclusiu de la propietat.

És en aquesta planta on es disposa de la nova cambra de l’ascensor del tipus hidràulic.

La  resta de planta es manté el terrat actual i la pèrgola de formigó a nivell de façana.

Com a criteri de projecte es manté el llenguatge arquitectònic preexistent, sense modificar la distribució de finestres de la façana principal. S’ha previst disposar de finestres d’alumini anoditzat a la façana principal d’un color “Burdeus” que pot combinar molt bé amb l’obra vista i la pedra artificial.

La planta baixa es manté el criteri de donar-li un caràcter de pla tens i vidrat molt enrasat amb el sòcol de pedra.

Només es marca un petit porxo per tal d’aixoplugar l’accés a l’escala de veïns.