Close

Es tracta d’un edifici que presenta dues façanes exteriors, al carrer d’Avinyó 3   i una façana /mitgera de traça poligonal a pati de illa interior.

L’estructura és a base de murs de càrrega i sostres unidireccionals  d’embigats de fusta i revoltó manual de rajola  (tot i que s’hi poden trobar reparacions puntuals amb biguetes  i reforços d’acer en llocs concrets dels sostres.

És un edifici del segle XVIII, amb ampliació documentada del 1862 (Planta 3a).

Disposa de planta Baixa i 4 plantes pis per la banda del C/Avinyó, amb un àtic reculat de les alineacions principals.

Els pisos disposen d’una forma allargassada i força irregular cap a l’interior de l’illa (veure plànol d’emplaçament) i ventilen en part per les façanes d’Avinyó, en part per pati adossat a la mitgera del pati d’illa posterior i també per altres dos petits patis de ventilació.

L’accés els pisos (1 per planta), s’efectua per escala  pendent accessible a traves de petit vestíbul que dona al carrer Avinyó (placeta).

El local de planta baixa es troba en part porticat, amb incorporació de pilars de fosa, amb aparador comercial força vidrat.

Les mides de la façana a rehabilitar son de 4,17 x 19,41 a C / Avinyó (nord-est) i 4,48 x 19,41 a C / Avinyó (placeta) (sud-est).

La façana presenta pedra natural vista a nivell de planta baixa, amb aparell de franges horitzontals, i la resta de la façana és de fàbrica ceràmica, amb acabat estucat tradicional  del tipus lliscat, singularitzant els enmarcaments de les obertures/balconeres.

L’estuc presenta un especejament molt lleuger imitant carreus de pedra a trencajunt.

En zones protegides de la façana s’han detectat mostres del cromatisme original del estuc amb rastres de marbrejats.

Els balcons son els tradicionals del XVIII amb passamans amb “L”, de ferro forjat encastats a la façana i d’altres passamans de secció inferior fent la cuadricula i servint de suport a la rajola ceràmica vista. Frontalment tenim un altre passamà continu que arriostra el conjunt del balcó.

De balcons en tenim un per balconera, es a dir dos per planta, llevat de la planta principal que el balcó es disposa de forma continua amb gir en punt rodó a la cantonada.

Aquests balcons tenen una volada lleugerament decreixent.

L’edifici disposa de terrat comunitari accessible a traves del badalot de la caixa d’escala.

És un terrat conformat amb solera de full ceràmic amb pendent, damunt d’embigat de fusta. Dessota d’aquest terrat tenim considerable cambra d’aire ventilada i accessible a traves de la caixa d’escala. La façana disposa de cornisa d’obra amb motllurat in situ a nivell del terrat i amb pendents cap el terrat.

La barana del terrat és del tipus d’obra massissa amb acabat arrebossat.

Les balconeres son practicables de dos fulls de fusta pintada i/o vernissada, amb porticons interiors d’origen. En totes les balconeres trobem les barres de penjar les persianes de corda.

Les balconeres del Principal a més disposen de persianes de llibret de fusta pintada.