Close

La finca està situada al carrer  Sardenya 300, dins del  Districte de l’Eixample. 

El projecte original de l’edifici data de l’any 1884, i està signat pel Mestre d’Obres Sr. Josep Codina i Clapés. 

L’expedient d’obres, es conserva a les dependències de l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí exp. nº 682. 

El projecte original disposava de planta baixa i pis.

No existeix documentació relativa a la remunta posterior de la finca

El projecte original disposava de PB+ Planta pis. No s’ha trobat documentació relativa al moment que es va fer la remunta tal i com es pot veure a l’actualitat.

La construcció actual correspon a la tipologia de plurifamiliar entre mitgeres, amb  planta baixa, planta entresòl, quatre plantes pis, planta àtic amb terrat comunitari tradicional, ventilat a la catalana.

La finca s’organitza al voltant d’un pati central agrupat amb l’escala de veïns.

L’estructura portant de la finca és del tipus unidireccional amb parets de càrrega de totxo massís, sostres de biguetes de fusta i revoltó manual ceràmic.

Els balcons de la façana principal son a base de llosanes de pedra, amb baranes de ferro fos, balconeres originals de fusta i persianes de corda. Els emmarcaments de les balconeres sons del tipus estucats in situ.

L’amplada de la façana principal és de 10,35 metres i l’alçada en el punt mig de la mateixa és de 19,47 metres amb un desnivell total entre els punts extrems de 16 cm.

El revestiment general de la façana és a base d’un estuc  amb un especejament a base de franges horitzontals. Cal remarcar la incorporació de motius esgrafiats a les llindes de les obertures a base de motius vegetals.

La part superior de l’edifici es resol a base d’una barana amb balustres de terra cuita, amb la incorporació d’unes Copel·les de pedra artificial.

La cambra d’aire a coberta es reflecteix  en façana a base d’un fris esgrafiat i els ventiladors de pedra artificial incorporats dins d’aquest fris. Per damunt d’aquest fris trobem la cornisa de l’edifici restaurada fa uns anys  amb pèrdua parcial de l’antic motllurat.

Cal fer notar la quasi imperceptible disminució de la volada de les llosanes dels balcons conforme l’edifici va guanyant alçada.                       

La composició funcional de l’edifici és la següent:

  • Planta baixa amb vestíbul comunitari, escala de veïns i dos locals comercials
  • Planta entresòl amb dos habitatges que ventilen per la façana posterior.
  • Plantes tipus Pral, 1er,2on,3er, amb 2 habitatges per replà.
  • Planta àtic amb dos habitades, terrat comunitari, badalot de l’escala de veïns.