Close

IDEES QUE CONFIGUREN LA PROPOSTA

 

Es cobreix la pista mitjançant una estructura metàl·lica de pòrtics i una coberta del 12.7% de pendent d’una única vessant realitzada amb material translúcid tipus planxes de xapa de polièster reforçades amb fibra de vidre i acabat òpal (blanc). Aquest efecte es disposen corretges metàl·liques IPE-140 transversals a la pendent espaiades 1.477m

 

La pista eleva la seva cota en uns 5 cm per al repavimentat, i es desplaça un 3m per adquirir distància amb les finques veïnes i donar major dimensió a l’espai on es preveuen els vestuaris en una segona fase, desplaçant-se cap a la rocalla de la plataforma inferior, rocalla que caldrà resituar un cop fets els fonaments de l’estructura.

La pista es repavimenta de verd, marcant amb diferents colors les línies dels diferents jocs que admet

L’evacuació de les aigües de coberta es produeix mitjançant la caiguda lliure en un extrem, i la recollida mitjançant tub de drenatge.  Es situa un terra elàstic tipus losa filtron i sota aquesta capes de sorra, graveta i grava fins arribar al tub de drenatge. Per la cara del fonament es disposa un pintura bituminosa i un sistema de làmina reticulada impermeabilitzant tipus Dracodren o similar

Es disposa, per evitar la pèrdua de pilotes, a tot perímetre fins a una alçada mínima de 8.50m, una fina malla de teixit de niló, fixada i tensada mitjançant elements específics situats a les cares exteriors dels pilars metàl.lics.

En la franja baixa, per a marcar i tancar el recinte esportiu es projecte un tancament de 2,70m d’alçària constituït per xapa microperforada prelacada .

És col·loca la nova il·luminació penjada de l’estructura a una alçada de 8m mitjançant quatre creuetes soldades als pilars, creuetes que admeten fins a tres projectors. 

Pel que fa als límits es modifica el mur de contenció de rocalla per al desplaçament de la nova pista i es proposa l’enderroc del mur escalonat de bloc de formigó situat al fons de la pista, per a substituir-lo per un mur de rocalla per darrera del tancat pel filat .

L’ENTORN IMMEDIAT

En general es proposa intervenir en la definició i habilitació dels paviments dels camins, dels seus marges, de la consolidació del terreny en els parterres, de tot el mobiliari urbà com bàculs, llumeneres, baranes, bancs, papereres, senyalització…, inclosa la substitució de les tanques de les pistes i piscina, buscant un conjunt de materials que permeti recuperi la unitat del conjunt, partint d’un estat actual que presenta molts elements malmesos o en un estat deficient i un conjunt d’intervencions fragmentaries i discontinues. La proposta però no pot abastar al conjunt de la zona esportiva, motiu pel qual restarà com exemple a propagar a la resta de la zona esportiva