Close

Es tracta d’un edifici que presenta tres façanes exteriors, al carrer de Cervantes, el carrer d’Avinyó i a un passatge interior, amb estructura a base de murs de càrrega i sostres unidireccionals a base d’embigats de fusta i revoltó manual de rajola 

(tot i que s’hi poden trobar reparacions puntuals amb biguetes  i reforços d’acer en llocs concrets del sostre de les botigues),

Va ser construït probablement a finals del segle XIX, edificat en planta soterrani (té soterrani en la façana al C/ Avinyó, i semi-soterranis o soterranis a la façana al C/ Cervantes, 

incloent. un soterrani sota el vestíbul), Planta Baixa, 4 plantes pis 

(identificades com a Pl. Principal, Pl. Primera, Pl. Segona i Pl. Tercera) i terrat amb un àtic a la part central del C/ Cervantes.

L’edifici està disposat formant 5 crugies amb murs de càrrega paral·lels al C/ Avinyó, amb un pati central, amb cuines i un pati de ventilació a la paret mitgera posterior.

Estructura i composició de les crugies:

 • La primera crugia paral·lela al C/ Avinyó té soterrani, PB i quatre plantes i terrat.
 • La següent, no té soterrani, amb pl. baixa, quatre plantes i terrat.
 • La tercera crugia correspon al nucli d’escales i pati central i cuines. 
 • Té soterrani sota vestíbul, pl. baixa, quatre plantes i terrat amb badalots i àtic.
 • La quarta crugia té soterrani, pl. baixa, quatre plantes i terrat. Al fons, un pati de ventilació.
 • La cinquena crugia, dóna ja al passatge, i té soterrani, pl. baixa, quatre pisos i terrat, amb trasters.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Revestiment general continu, estucat tradicional de morter de calç, acolorit en massa i pintat, amb tractament original amb acabats decoratius del tipus marbrejats.
  • A planta principal, balconades amb persianes de llibret. A les plantes superiors, persianes de corda.
  • Emmarcament i llindes de les obertures de pedra natural.
  • Línies d’imposta de pedra natural, a sota de la cornisa, i a l’últim balcó.
  • Arrambador de pedra al balcó corregut de planta principal (1 metre d’alçària).
  • Cantonada arrodonida de pedra a la confluència de les dues façanes al C/ Cervantes i Avinyó, a tota l’alçada.
  • Parament de pedra vista amb especejament a la planta baixa.
  • Emmarcament de pedra a la porta del passatge interior.
  • Porta d’entrada a l’escala de fusta massissa. Tancament de les botigues, amb persianes metàl·liques.
  •  

  Elements sortints :

   

  Façana amb balconades originals de fusta, i amb emmarcaments de pedra.

  • Balcó corregut de llosanes de pedra natural a la planta principal.
  • 28 balcons individuals de llosanes de pedra, amb goteró de zenc.
  • Al balcó corregut: baranes de passamans i quadradets de ferro de forja, recolzades sobre boles de ferro amb reforços intermedis de la barana encastats al paviment de la llosana.
  • Als balcons individuals: baranes del mateix tipus, recolzades sobre boles de ferro i ancorades a la façana.
  • Cornisa amb base ceràmica, Revestida superiorment amb zenc. Originalment, el desguàs de la cornisa es feia cap a l’interior de la façana, amb forats de pas de l’aigua a través de la barana.
  • Barres de ferro de forja per a penjar persianes a tots els balcons.